ivan_denikin: (Default)
[personal profile] ivan_denikin
Написано [personal profile] sasha_shlo sur Помста
Українці самі винні у цій війні - це кара за ХІІ століття. Фіно-угорці Залісся жили у гармонії з природою. А українці, замість гуманітарної допомоги, відправили їм Юрка Довгорукого і його головорізів. І ті почали вбивати, ґвалтувати, грабувати. Аборигени виявилися добрими учнями, і навіть перевищили вчителів. І зараз підсвідомо мстяться колишнім колонізаторам.

Я взагалі не бачу різниці між Юрієм Довгоруким і Моторолою!

А ще давні українці вчинили у Заліссі лігвіцид. Вони просто знищили тубільську мову та культуру. А проте навіть не намагалися навчити аборигенів правильній українській! В результаті виник екзотичний креольський діалект, відомий зараз під назвою «російська мова».

А тепер українці ображаються, коли заліщани не шанують їхню мову. А самі у 12 столітті були кращі?!?!? Це ж ви їх самі й навчили!


Перевод на Великий Могучий Русский Языкъ:
Украинцы сами виноваты в этой войне - это наказание за ХII век. Финно-венгры Залесье жили в гармонии с природой. А Украинцы, вместо гуманитарной помощи, отправили им Юрия Долгорукого и его головорезов. И те начали убивать, насиловать, грабить. Аборигены оказались хорошими учениками, а также превысили учителей. И сейчас подсознательно мстят бывшим колонизаторам.

Я вообще не вижу разницы между Юрием Долгоруким и Моторолой!

А еще древние Украинцы совершили в Залесье лигвицид. Они просто уничтожили тубольцевской язык и культуру. Тем не менее даже не пытались научить аборигенов правильной украинской! В результате возник экзотический креольский диалект, известный сейчас под названием «русский язык».

А теперь Украинцы обижаются, когда залищаны не жалуют их язык. А сами в 12 веке были лучше?!?!? Это вы их сами и научили!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

March 2017

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 02:46 am
Powered by Dreamwidth Studios